Podstawowym aktem prawnym regulującym zagadnienia podatku od środków transportowych jest Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. z 2019 r, poz.1170 ze zm. ).  Wysokość stawek podatku od środków transportowych została okreslona w uchwale  uchwale NR XXVI/180/2020
RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW
z dnia 26 listopada 2020 r.
Rada Gminy różnicując wyskość stawek dla poszczególnych pojazdów uwzględniła w szczególności:

- rok produkcji
- dopuszczalna masa całkowita
- dopuszczalna masa całkowita zespołu
- liczba osi jezdnych
- rodzaj zawieszenia.

Obowiazek podatkowy ciąży na:
  • *osobach fizycznych
  • *osobach prawnych
  • *będących właścicielami środków transportowych (art.9 ust. 4 w/w Ustawy)
Podatnicy są zobowiązani do składania deklaracji na podatek od środków transportowych wraz z załącznikiem w terminie do dnia 15 lutego każdego roku:
  • Druk deklaracji DT-1
  • Druk załacznik DT-1/A
Terminy płatności:
  • I rata podatku - do 15 lutego
  • II rata podatku - do 15 września
Osoby i jednostki o których mowa w art. 9 ust. 1 Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych uiszczają podatek od środków transportowych bez wezwania w kasie Urzędu lub na konto bankowe Urzędu 68 8430 0009 0000 0215 0013 6150 BS Raszków.